Si compro un immoble, puc ser responsable d’un expedient de disciplina urbanística? (I)

Si compro un immoble, puc ser responsable d’un expedient de disciplina urbanística?

En moltes ocasions ens trobem amb persones que volen comprar un immoble, però que sobre aquestes s’estan tramitant expedients de disciplina urbanística. Són responsables ells com a compradors d’aquests expedients?

En primer lloc cal tenir en compte que aquesta tipologia d’expedients s’inicien davant l’existència d’un habitatge il·legal, una obra que no s’ajusta a la legalitat urbanística, una manca de llicència, etc., on l’administració competent té la facultat d’iniciar dos expedients de disciplina urbanística: d’una banda un expedient sancionador i per un altre un expedient per la protecció de la legalitat urbanística. Val a dir que aquests dos expedients són totalment independents.

Respecte del procediment de protecció de la legalitat urbanística, el mateix te com a objectius, paralitzar una obra il·legal/no ajustada al planejament o bé al títol que els ha estat concedit (en aquest cas llicencia); requerir per la seva legalització, i quan no fos possible la seva legalització, es procedirà a l’enderroc.

Per tant si un comprador adquireix un immoble afectat per un expedient d’aquesta tipologia, en base l’establert per la normativa, es trobaran afectats pel mateix, tant el promotor (inclòs el comprador) com els seus hereus. Per tant davant aquest expedient, el comprador respondrà d’aquest expedient.

I que comporta haver de respondre?
Amb l’ordre d’enderroc es finalitza el procediment de protecció de la legalitat, i, d’acord amb aquesta, l’Administració pot imposar les mesures següents:

· Enderrocament de les obres il·legals.
· Replantació de plantes, arbres i arbredes.
· Reposició dels terrenys al seu estat inicial.
· Reconstrucció d’edificacions protegides enderrocades totalment o parcialment de forma il·legal.
· Reconstrucció de parts dels edificis o instal·lacions que siguin necessaris per al funcionament d’un servei públic.
· Instar la nul·litat de les operacions jurídiques que constitueixen parcel·lació urbanística.

En aquest cas el comprador serà la persona obligada a dur a terme la restauració com a tal, atès que correspon als titulars de la finca en la qual s’ha comès la infracció, i per tal d’assegurar l’executivitat de l’ordre d’enderroc, l’Administració pot imposar multes coercitives que arriben fins als 3.000 €.

Així mateix, si els infractors no compleixen amb l’ordenat per l’administració, l’Administració que ha dictat l’ordre pot contractar un tercer extern que realitzarà l’enderroc, a càrrec dels propietaris de la finca.

Per tant, abans de comprar qualsevol immoble o terreny, cal validar que realment sobre el mateix no existeixi cap expedient de disciplina urbanística que ens pugui acabar afectant com a propietaris. Si estàs pensant a comprar un immoble i tens dubtes o sospites de la situació urbanística d’aquest, no dubtis en contactar amb nosaltres.

anna3

La nostra especialització és el dret urbanístic i immobiliari (Real Estate) i el dret penal i fiscal sempre vinculat amb operacions urbanístiques i immobiliàries. 

mes notícies