Que és una llicència de primera ocupació?

En aquesta publicació t’explicarem, una de les preguntes que ens fan moltes vegades clients quan venen al despatx; i sobretot que entenguis què és la llicència de primera ocupació i com s’obté.

A l’hora de dur a terme una obra, necessitarem una sèrie de llicències que hem de sol·licitar a l’Ajuntament corresponent. Algunes haurem de sol·licitar-les abans d’iniciar l’obra, una llicència d’obres, per exemple, i altres a la finalització de les mateixes, com és el cas de la llicència de primera ocupació.

En aquest article centrem tota l’atenció en les llicències que hauríem de sol·licitar a la finalització de les obres, més concretament, la llicència de primera ocupació.

La llicència de primera ocupació es pot definir com un acte administratiu pel qual l’Ajuntament competent acredita que:

 • L’obra esta acabada completament i s’ajusta a la llicència d’obra que se’ns va atorgar a l’inici de les obres. No obstant això, si hem introduït alguna modificació al projecte original, però aquestes no contravenen la normativa urbanística aplicable no hi hauria d’haver cap problema en presentar un projecte final d’obres per poder legalitzar-les.
 • La nostra construcció compleix amb els requisits exigits per a ser habitada i destinada a ús residencial.
 • La nostra construcció compleix amb els requisits de seguretat, salubritat i ornament públics.
 • Permet que puguem contractar el subministrament d’aigua, llum, gas, i altres serveis. I també un element molt important, i es que és necessària per poder escripturar l’obra nova.

Que passa si no obtenim la llicència de primera ocupació?

Les principals conseqüències de no comptar amb llicència de primera ocupació són dos:

 • Que les companyies subministradores d’aigua, electricitat, sanejament, telefonia, etc., tenen prohibit proveir la nostra construcció o qualsevol altra que no compti amb llicència de primera ocupació.
 • No podrem vendre o comprar una construcció sense llicència de primera ocupació, podent anul·lar l’operació en qualsevol moment i sol·licitar indemnització de danys i perjudicis. A més es podran sol·licitar també interessos, despeses de notari i registrador, impostos, etc.

En quina situació ens podrien denegar aquesta llicència?

 • Quan l’obra no s’ajusti a la llicència d’obres concedida, i les modificacions realitzades en la construcció contravinguin la normativa urbanística aplicable.
 • Quan es produeixi un incompliment del deure d’urbanitzar que consta en el projecte d’urbanització o llicència d’obres.

Quins són els tràmits per aconseguir la llicencia de primera ocupació:

A l’acabar la construcció d’una obra nova s’han de seguir els següents passos:

 • La direcció facultativa de les obres haurà de realitzar una revisió final de l’obra.
 • Tant la direcció facultativa, com el promotor i constructor de les obres hauran de signar un acta de finalització d’obra.
 • Els arquitectes que formin part de la direcció facultativa hauran de signar un certificat final d’obres emès per l’esmentada direcció facultativa.
 • El Col·legi Territorial Professional corresponent haurà visar el certificat final d’obres obtingut en el pas anterior.
 • Amb el certificat final d’obres i altra documentació i taxes sol·licitades pel corresponent Ajuntament, el promotor podrà sol·licitar la concessió de la llicència de primera ocupació.
 • Un cop aquesta quedi sol·licitada l’Ajuntament haurà de procedir a la revisió, per part dels tècnics municipals, de l’obra.
 • Si la revisió és satisfactòria l’Ajuntament procedirà a concedir-nos la llicència de primera ocupació.

En resum, podem dir que la llicència de primera ocupació és un document molt important, ja que, sense ell no podrem obtenir serveis tan bàsics com aigua o llum. Aquesta llicència no només assegura que els habitatges compleixin amb uns mínims d’habitabilitat, sinó que també és un clar mecanisme de protecció cap al consumidor que evita que es puguin comprar o vendre habitatges que posteriorment puguin desembocar en problemes majors.

Si estàs pensant a comprar un immoble o et trobes en alguna d’aquestes situacions i no saps com solucionar-ho, no dubtis en contactar amb nosaltres. Estarem encantats d’ajudar-te. 

Anna Capell 

anna3

La nostra especialització és el dret urbanístic i immobiliari (Real Estate) i el dret penal i fiscal sempre vinculat amb operacions urbanístiques i immobiliàries. 

mes notícies